Algemene voorwaarden

Facturering

De via bemiddeling door Online Huiswerkcoach tot stand gekomen afspraken tussen studiecoaches en leerlingen, worden door Online Huiswerkcoach aan (ouders/verzorgers van) leerlingen gefactureerd. De betalingsplicht ontstaat op het moment van de mondelinge of schriftelijke afspraak, die overigens binnen twee werkdagen na die afspraak door Online Huiswerkcoach via email wordt bevestigd. Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor het aanvangstijdstip van de les kosteloos geannuleerd of verplaatst worden. Online Huiswerkcoach is helaas genoodzaakt, een lesafspraak die niet tijdig verplaatst of geannuleerd is, in rekening te brengen (om door Online Huiswerkcoach reeds gemaakte kosten voor die les te dekken).

Lesopnames

Van de lessen worden opnames gemaakt. Deze opnames zijn na afloop van de les door de betreffende leerlingen en hun ouders en door de betreffende studiecoach te bekijken. Ook kunnen deze opnames t.b.v. kwaliteitsbewaking en coachingsdoeleinden door Online Huiswerkcoach bekeken worden. De lesopnames en het lesmateriaal zijn uitdrukkelijk alleen voor persoonlijk gebruik. Het is niemand toegestaan persoonlijke, vertrouwelijke of enige andere informatie uit die opnames, te verspreiden of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Online Huiswerkcoach, die daarvoor toestemming van betrokkenen vraagt. Het is niemand toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Online Huiswerkcoach, van de opnames eigen opnames (audio, video of foto) te maken en/of deze opnames te verspreiden. Bij schending van hetgeen hiervoor is vermeld, is Online Huiswerkcoach gerechtigd een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 1000,- alsmede een boete voor € 100 voor iedere dag dat de schending voortduurt.

Content Online Huiswerkcoach

Alle rechten van de content op de website van Online Huiswerkcoach, de Facebook pagina’s ‘Online Huiswerkcoach’ en ‘Hoe geef je professionele studiecoaching?’, het YouTube kanaal Online Huiswerkcoach en het Twitter en Instagram account van Online Huiswerkcoach berusten bij Online Huiswerkcoach en haar vennoten. Deze content mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Huiswerkcoach niet door anderen worden verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door afdrukken, opnamen of enige andere manier. De enige uitzondering daarop is het delen van informatie, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om informatie van Online Huiswerkcoach, met als doel het concept van Online Huiswerkcoach in positieve zin meer bekendheid te geven.

Virtual classroom software

De virtual classroom software wordt door Online Huiswerkcoach ingekocht bij derden. Online Huiswerkcoach kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt doordat die derden in gebreke blijven wat betreft de levering van de software en services zoals afgesproken tussen hen en Online Huiswerkcoach. Natuurlijk doet Online Huiswerkcoach haar uiterste best een betrouwbare leverancier te selecteren en eventuele ongemakken te voorkomen. Aanverwant geldt dat voor het gebruik van de virtual classroom software een internetverbinding nodig is. Online Huiswerkcoach kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de les niet of in beperkte mate doorgang kan vinden vanwege een slechte internetverbinding.